Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
sobota, 19 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Vnitřní řád školní jídelny

 

1) Zásady provozu

           Provozní řád školní jídelny vyplývá ze zákona č.561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění, z vyhlášek MZ č. 137/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 602/2006 Sb., v platném znění. Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

2) Stravování

       Stravu konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2 odst. 7 vyhl. č. 107/2005 Sb., v platném znění). S výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ze zdravotních důvodů mají rodiče nárok oběd vyzvednout (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění). Strávník má nárok na oběd, pokud je řádně uhrazen, což prokáže čipem. Po další dny nepřítomnosti strávníka je povinnost obědy odhlásit. V případě zájmu o stravování v době nepřítomnosti žáka ve škole bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

Ztrátu čipu hlásí strávník neprodleně vedoucí školní jídelny, která mu vydá čip (proti úhradě) a zároveň zablokuje ztracený čip proti dalšímu použití. Oběd bude vydán po kontrole údajů o objednávání a zaplacení oběda. Stejným způsobem bude postupováno, jestliže strávník zapomene výjimečně čip doma.

 

3) Výše úhrady za stravování

           V souladu s § 164 a § 166 zákona č. 561/2004 (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT  č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění, se určuje finanční limit na nákup potravin dle věkové skupiny strávníků.

Závodní stravování určuje § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 557/2004 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a § 2 odst. 4. vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých skupin.

            Věkové skupiny:                                  finanční limity na nákup potravin:

            Strávníci       7  -  10  let                                     23,-Kč/oběd

            Strávníci     11  -  14  let                                     25,-Kč/oběd

            Strávníci     15 a více let                                      26,-Kč/oběd

            Závodní stravování (zaměstnanci )                       29,-Kč/oběd

 

4) Úhrada stravného

 • V případě úhrady stravného bankovním převodem na účet školní jídelny pošlou rodiče peníze na účet školy u České spořitelny. Číslo účtu: 35 – 882 258 379/0800.

  Rodiče vyplní přihlášku na stravování, platbu mohou provádět trvalým příkazem (měsíčně, čtvrtletně) nebo jednorázovým příkazem. Strávník nebo zákonný zástupce potvrdí svým podpisem na přihlášce ke stravování svůj souhlas s možností zasílání zálohy na obědy na období delší než dva měsíce.

 • Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 115,- Kč, který je placen formou zálohy a který platí po celou dobu školní docházky. Při jeho ztrátě nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit čip nový, náhrada za jeho ztrátu se neposkytuje.                                                                                                       

Prodej obědů:    

V době prázdnin nebo ředitelského volna se obědy neprodávají (pouze před zahájením školního roku). Nákup obědů na nový měsíc lze provést již několik měsíců předem.

5) Odhlášení obědů

            Trvale lze strávníka odhlásit ze stravování u vedoucí školní jídelny v prodejní době obědů, přes internet, telefonicky (záznamník), případně na email jídelny. Při vrácení nepoškozeného a provozuschopného čipu je strávníkovi vrácen zpět poplatek, který za něj zaplatil formou zálohy při jeho vystavení.

            Na přechodnou dobu (nemoc, dovolená apod.) lze odhlásit obědy osobně v prodejní době obědů pro následující den. Odhlásit obědy může strávník rovněž prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky (záznamník), nebo přes internet nejpozději do 6:30 hod na týž den.

            V případě onemocnění žáka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob jeho zákonným zástupcům či sourozenci. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně za finanční limit na nákup potravin. V případě zájmu o stravování v době nepřítomnosti žáka, bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

            Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno 1x ročně, po uplynutí školního roku nejpozději do 20. 7. Přeplatky se převádějí do nového školního roku a obědy jsou automaticky objednány. Na vyžádání lze přeplatek vyplatit nebo vrátit na účet. Po ukončení školní docházky na naší škole se stravné vrací na účet plátce.

 

6) Objednávání, odhlašování, výběr obědů přes internet

         Ve školní jídelně každý strávník obdrží číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu, uživatelské jméno a heslo. Od následujícího dne po registraci v jídelně lze objednávat nebo odhlašovat obědy na adrese www.strava.cz. Pokud na kontě není dostatečný kredit, není objednávání stravy přes internet možné.

Každý zaregistrovaný strávník má automaticky objednaný oběd č. I. na následné období. Objednávání obědu č. II. je možné tři pracovní dny předem, oběd č. II. bude uvařen pouze při objednávce nejméně 20 porcí, nejvíce 200 porcí.

Obědy také můžete objednávat, odhlašovat případně kontrolovat stav konta či odběr obědů pomocí mobilní aplikacepro váš telefon. Návod, jak na to, najdete zde.

 

7) Organizace provozu školní jídelny

Pracovní doba                                                                    6:30  -  15:00 hod.

Výdej obědů              zákonný zástupce (první den nemoci)  11:35 - 11:45 hod.

                                senioři                                              11:35 - 11:45 hod.

                                žáci, zaměstnanci                              11:45  -  14:00 hod.

 

           Žáci školní družiny přicházejí v přezůvkách bez kabátů a tašek za dozoru vychovatelky, která na ně dohlíží po celou dobu stravování a poté je odvádí do družiny. Ostatní žáci přicházejí také v přezůvkách, bez kabátů a tašek za doprovodu posledního vyučujícího ke školní jídelně, kde se řídí pokyny dozorujícího zaměstnance školy. Po dobu pobytu ve školní jídelně je zakázáno používat mobilní telefon a jiná multimediální zařízení.

Strávníci jsou povinni používat při stravování podnosy, na které položí příbor, talíř s polévkou a hlavní jídlo. Polévku si strávníci nalévají sami. Hlavní jídlo je vydáno po přiložení čipu ke snímací jednotce. Nápoje a jídlo se konzumují vsedě. Po konzumaci oběda odnesou strávníci použité nádobí, příbory a sklenice, včetně podnosu, k okénku určenému pro odběr nádobí.

Dojde-li k rozlití pokrmu na podlahu, oznámí žák tuto skutečnost dozoru nebo paní kuchařce.

Dojde-li k úrazu, ohlásí dozorující osoba tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která poskytne první pomoc. Je zakázáno zvedat židle během vydávání obědů. Židle zvedá určený zaměstnanec školy. Připomínky k práci školní jídelny je možné sdělit vedoucí školní jídelny nebo vedení školy. Na nástěnce před školní jídelnou i v jídelně je vyvěšen jídelní lístek vždy na celý týden. Každý strávník je povinen se seznámit s Provozním řádem školní jídelny.

 

8) Ochrana osobních údajů

                           Informace o strávnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb., v platném znění. Školní jídelna osobní údaje získané od strávníků nebo jejich zákonných zástupců užívá výhradně pro vnitřní potřebu jídelny, pro účely sjednání a vyúčtování stravovacích služeb. Souhlas s poskytnutím osobních údajů poskytovateli stravovacích služeb je dán podpisem na přihlášce ke stravování.   Zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.

 

 BOZP

 1. kouření, užívání návykových látek v prostorách jídelny je zakázáno
 2. konzumování alkoholických nápojů v prostorách jídelny je zakázáno
 3. dozor ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy dle rozpisu

Hygiena

            Běžný úklid během provozní doby v jídelně zajišťuje určený zaměstnanec školy (stoly, podlaha znečištěná jídlem apod.). Úklid po skončení provozní doby zajišťuje určený zaměstnanec školy. Hygiena provozu se provádí dle sanitačního řádu.

 

V Ústí nad Labem dne: 1. 9. 2019

Soňa Marková                                                                                              Mgr. Michal Ševcovic

     vedoucí školní jídelny                                                                                                 ředitel školy