Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
sobota, 19 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Erasmus plus

Erasmus plusZákladní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4 , příspěvková organizace je po úspěšném podání žádosti zapojena do dvouletého projektu 2015 – 2017 Postav se za svá práva! v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerství. 

Zde najdete bližší popis tohoto projektu, v menu vlevo pak záznamy z jednotlivých setkání, ať už u nás, nebo v zahraničí, nebo aktivity svázané s tímto projektem.


Popis projektu Státy zapojené do projektu

 

Co představuje projekt “Postav se za svá práva!”?

Projekt je založen na vzájemné spolupráci pěti partnerských škol z Francie, Finska, Španělska, Polska a České republiky. Hlavním smyslem projektu je rozšíření znalostí žáků o lidských právech, zlepšení povědomí o Evropské unii a osvojení si divadelní metody Divadlo Fórum. Dalším velice důležitým aspektem je rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, jelikož společným komunikačním jazykem je angličtina.

 

Jaké jsou cíle projektu?

Prvním z cílů projektu “Postav se za svá práva!” je informovat žáky nejen o celosvětovém vývoji lidských práv, ale i jejich vývoji v naší zemi.

Dalším cílem je využití metody Divadla Fórum k seznámení žáků s významem lidských práv a aplikace této metody při řešení každodenních konfliktů, při kterých dochází k porušování lidských práv. Pro využití metody Divadla Fórum je zapotřebí vytvořit a nacvičit hru s tématem porušování lidských práv, která bude v závěru projektu představena ostatním žákům a rodičům. Zapojení žáci a žákyně lépe porozumí Evropské úmluvě o lidských právech a věříme, že díky tomu se mohou z žáků  stát lepší lidé a tím i lepší občané, kterým nebude bezpráví lhostejné. V rámci projektu žáci také nastudují a graficky ztvární nejdůležitější mezníky vývoje lidských práv ve své zemi. Výstupem této činnosti bude e-kniha, která bude ke konci projektu k nahlédnutí na stránkách naší školy.

 

Kdo je zapojen?

Téměř každý v naší škole, kdo má oči a srdce otevřené! Každá partnerská škola založila mimoškolní Erasmus+ klub, který má minimálně 20 členů. Na naší škole jsou členy klubu dobrovolně přihlášení žáci a žákyně ze 7. ročníků a náš klub nyní čítá 21 členů. Erasmus+ klub se setkává každý týden, diskutuje o tématech týkajících se lidských práv a poznává techniky Divadla Fórum. Do ostatních dílčích projektů jsou zapojeny celé 7. ročníky, někdy dokonce i celý 2. stupeň a také učitelé různých předmětů: angličtiny, občanské výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, českého jazyka a dějepisu. Projektem žije celá škola, proto se o lidských právech budou ostatní žáci dovídat prostřednictvím nástěnek, plakátů, informačních tabulí a projektových dnů.

 

Co to je Divadlo Fórum? 

Divadlo Fórum je divadelní metoda, která spojuje prvky divadla a improvizace s cílem poukázat na nějaký aktuální a reálný problém nebo konflikt (v případě našeho projektu se jedná o porušení lidských práv). Tato metoda má svá pravidla a umožňuje všem přítomným aktivně se podílet na příběhu. Příběh s určitým tématem je ztvárněn skupinkou herců a diváci se na vyzvání prostředníka mezi "jevištěm a hledištěm" mohou zapojit do pojmenování podstaty konfliktu (problému) a podílet se na hledání jeho řešení. Tato metoda umožňuje zúčastněným získat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

 

Co jsme zatím udělali?

Náš dvouletý projekt začal v září 2015, ale již jsme stihli spoustu věcí:

 • Založení Erasmus+ klubu
 • Lingvistický a vědomostní test
 • Založení skupiny na facebooku, kde se seznamují naši žáci a žákyně s ostatními Erasmus+ kluby našich partnerských škol a jejich členy
 • Diskuze na téma lidská práva
 • Erasmus+ klub začal nacvičovat divadelní techniky a rozebírat Evropskou úmluvu o lidských právech
 • Erasmu+ klub absolvoval workshop k tématu lidských práv pořádaný Amnesty International
 • Společně jsme vybrali logo projektu “Postav se za svá práva!”
 • Vyučující z Erasmus+ teamu se ve Finsku zúčastnili týdenního školení k metodě Divadla Fórum
 • Žáci 7. ročníků začali v rámci dalších předmětů vytvářet plakáty s informacemi o partnerských zemích a městech (vidíte zde vpravo)

 

Co nás čeká?

V Erasmus+ klubu si klademe za cíl pokračovat v divadelním zpracování problému porušování lidských práv, konkrétně se zaměřením na diskriminaci pohlaví. Závěrečné představení proběhne na jaře 2017. Žákyně a žáci 2. stupně se začnou podílet na výtvarném a jazykovém zpracování časové osy vývoje lidských práv v naší zemi. Diskuze k tématu lidských práv by měly probíhat nejen v rámci Erasmus+ klubu, ale také během vyučování. Od 4. 4. do 10. 4. 2016 proběhne první mobilita žáků. Vybraní žáci a žákyně z Erasmus+ klubu se zúčastní výměny žáků v malém městě Saint Julien Chapteuil ve Francii. Hlavním tématem tohoto setkání budou samozřejmě lidská práva. V tomto školním roce nás čeká ještě jedna mobilita dětí a učitelů, v rámci které  vybraní žáci v květnu navštíví další partnerskou školu ve městě Klodzko v Polsku. 

 


 

CZR

Česká republika  

Poland

Polsko  

Finland

Finsko  

France

Francie  

Spain

Španělsko