Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
pátek, 18 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

E - pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás seznámit se systémem placení celoškolních nebo třídních akcí, školní družiny a školních kroužků. Výhodou tohoto systému je, že každé dítě má svou tzv. „zálohovou peněženku" (dále jen záloha), na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze, a o nic jiného se již nemusí starat. Veškeré platby budou po doložení seznamu účastníků strženy po uskutečnění akce. Přednostně se vždy bude strhávat platba za školní družinu a za školní fond. Škola bude pravidelně prostřednictvím e-mailu informovat zákonné zástupce o stavu peněz na zálohách, včetně pohybů. Zákonný zástupce proto musí tímto způsobem hlídat stav na záloháchpřípadně dodatečně poslat další částku. Podobným způsobem již funguje bezhotovostní placení školních obědů ve školní jídelně.

Podrobné informace:

 1. Škola má pro tyto účely zřízen speciální účet: 43-882258379/0800 vedený u ČS a.s. Ústí nad Labem.
 2. Každý žák má svůj vlastní variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.
 3. Zákonní zástupci mohou poslat částku na školní rok jednorázově, nebo podle svých možností po částkách, doporučuje se min. 900,- Kč. Čerpání během školního roku je individuální podle jednotlivých tříd, ale pohybuje se cca od 900,- do 2000,- Kč/pololetí. Je však třeba si dát pozor na to, aby byl na záloze dostatek peněz v případě docházky do školní družiny apod. Peníze, které zůstanou na záloze dítěte po odečtení jednotlivých plateb, tvoří částku do třídního fondu.
 4. Zákonní zástupci budou pravidelně informováni o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Lze si též vyžádat mimořádný výpis. Nevyčerpané prostředky lze převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonného zástupce.
 5. V případě žáka, který již e-pokladnu využívá a má zůstatek na své záloze, se budou platby strhávat podle konkrétních aktuálních seznamů, tzn. běžné platby na pololetí, jako je platba za šk. družinu nebo šk. kroužek, se bude strhávat během začátku pololetí po dodání seznamů od vedoucích jednotlivých aktivit. Mimořádné platby, např. zálohy na ŠvP se strhávají podle zprávy pro příjemce a určeného specifického symbolu.

Variabilní symbol dítěte:

     1.  Každý žák má svůj vlastní číselný kód - VARIABILNÍ SYMBOL (VS), který bude platit po celou dobu školní docházky.

     2.  VZOR VS: 1808070801 - rok nástupu k povinnému základnímu vzdělávání (nástup do 1. třídy), datum narození (datum ve formátu DDMMRR), pro případ

          dvojčat 01/02 (variabilní symbol si rodič vytvoří snadno sám podle výše uvedených pokynů)

     3.  Při platbě je třeba do zprávy pro příjemce připojit jméno dítěte a třídu!

 

Konkrétní vzor: např. Josef Dvořák - 1.A, nar. 15. 2. 2008, posílá platbu na ŠD, ŠK, ŠF, TF, nemá dvojče

Číslo účtu    částka    VS  Zpráva pro příjemce
43-882258379/0800    1800,-- Kč    1815020801    Dvořák Josef, 1.A  Josef Dvořák - 1.A

Informace o výši jednotlivých úhrad:

 1. Školní družina (ŠD) - 1000,- Kč/pololetí (platba do 30.9./28.2.)
 2. Školní kroužky (ŠK) - 1000,- Kč/pololetí (platba do 30.9./28.2.) - doučování a ambulantní náprava je zdarma
 3. Školní fond (ŠF - učebnice, pomůcky apod.) - 200,- Kč/školní rok (platba nejpozději do 30.11.)
 4. Třídní fond (fotografování, kulturní pořady, exkurze apod.) - 500,-Kč/pol. (nejpozději do 30.11./31.3.)
 5. Případné školy v přírodě, mezinárodní projekty a ostatní vícedenní akce se budou platit individuálně podle přímých pokynů vedoucích jednotlivých akcí.

 Výše jednotlivých úhrad vychází ze zkušeností třídních učitelů z minulých let a žádné další poplatky v průběhu daného školního roku již nebudou po Vás požadovány. O použití třídního fondu rozhoduje vždy třídní učitel a o použití školního fondu rozhodují vždy rodiče na společném jednání zástupců tříd ve sborovně školy. Věříme, že tento systém nám všem zjednoduší a ulehčí vzájemnou spolupráci.

Mgr. Michal Ševcovic

ředitel školy

pdf-download    Celý dokument si také můžete stáhnout pod odkazem vlevo k případnému vytištění.