Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
sobota, 19 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Shrnutí projektu Erasmus+

Erasmus plusZákladní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace byla po úspěšném podání žádosti zapojena do dvouletého projektu 2015 - 2017 Postav se za svá práva! v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerství.

Co představoval projekt “Postav se za svá práva!”?

Projekt byl založen na vzájemné spolupráci pěti partnerských škol z Francie, Finska, Španělska, Polska a České republiky. Hlavním smyslem projektu bylo rozšíření znalostí žáků o lidských právech, zlepšení povědomí o Evropské unii a osvojení si divadelní metody Divadlo Fórum. Dalším velice důležitým aspektem byl rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, jelikož společným komunikačním jazykem byla angličtina.

Jaké byly cíle projektu?

Prvním z cílů projektu “Postav se za svá práva!” bylo informovat žáky a žákyně nejen o celosvětovém vývoji lidských práv, ale také o jejich vývoji v Evropské unii a konkrétně v naší zemi.

Dalším cílem bylo využití metody Divadla Fórum k seznámení žáků a žákyň s významem lidských práv a aplikace této metody při řešení každodenních konfliktů, při kterých dochází k porušování lidských práv. Osvojení těchto technik pomáhá najít východisko ze situací tohoto druhu. Pro využití metody Divadla Fórum bylo zapotřebí vytvořit a nacvičit hru s tématem porušování lidských práv, která byla v závěru projektu představena ostatním žákům a rodičům.

Zapojení žáci a žákyně lépe porozumí Evropské úmluvě o lidských právech a věříme, že díky tomu se mohou z žáků a žákyň stát lepší lidé a tím i lepší občané, kterým nebude bezpráví lhostejné.

V rámci projektu žáci a žákyně také nastudovali a graficky ztvárnili nejdůležitější mezníky vývoje lidských práv ve své zemi. Výstupem této činnosti je e-kniha, která je k nahlédnutí i na webových stránkách naší školy.

Kdo byl zapojen?


Téměř každý v naší škole, kdo měl oči a srdce otevřené! Každá partnerská škola založila mimoškolní Erasmus+ klub, který měl průměrně 20 členů. V naší škole byli členy klubu dobrovolně přihlášení žáci a žákyně ze současných 9. ročníků a náš klub čítal celkem 21 členů. Erasmus+ klub se setkával každý týden, diskutoval o tématech týkajících se lidských práv a poznával techniky Divadla Fórum.

Do ostatních dílčích projektů byly zapojeny celé ročníky na 2. stupni a také učitelé různých předmětů: angličtiny, občanské výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, českého jazyka a dějepisu.

Projektem žila celá škola, proto se o lidských právech mohli ostatní žákyně a žáci dovídat prostřednictvím nástěnek, plakátů, informačních tabulí a projektových dnů.

Co to je Divadlo Fórum?

Divadlo Fórum je divadelní metoda, která spojuje prvky divadla a improvizace s cílem poukázat na nějaký aktuální a reálný problém nebo konflikt (v případě našeho projektu se jednalo o porušení lidských práv). Tato metoda má svá pravidla a umožňuje všem přítomným aktivně se podílet na příběhu.

Příběh s určitým tématem je ztvárněn skupinkou herců a diváci se na vyzvání facilitátora, prostředníka mezi "jevištěm a hledištěm", mohou zapojit do pojmenování podstaty konfliktu (problému) a podílet se na hledání jeho řešení. Tato metoda umožňuje zúčastněným získat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Co vše jsme udělali?

Náš dvouletý projekt začal v září 2015 a stihli jsme od té doby spoustu věcí:

 • Pravidelná a aktivní dvouletá činnost Erasmus+ klubu.
 • Společně jsme vybrali logo projektu “Postav se za svá práva!”.
 • Společně jsme vytvořili lingvistické a vědomostní testy.
 • Založili jsme uzavřenou skupinu na facebooku, kde pravidelně komunikují žáci, žákyně a učitelé ze všech partnerských škol.
 • Byl vytvořen i speciální blog projektu, kde jsou k dispozici příspěvky všech partnerských škol. 
 • Vytvořili jsme e-knihu a krátký film o vývoji lidských práv v naší zemi.
  • Absolvovali jsme pravidelné diskuze na různá témata o lidských právech.
  • Nacvičili jsme divadelní techniky a probírali Evropskou úmluvu o lidských právech.
  • Absolvovali jsme workshopy k tématu lidských práv pořádané organizací Amnesty International.
  • Vybraní učitelé se ve Finsku zúčastnili školení k metodě Divadla Fórum.
  • Žáci a učitelé vytvářeli v rámci různých předmětů plakáty s informacemi o partnerských zemích a městech.
  • Žáci a učitelé společně zpracovali a vytvořili časovou osu vývoje lidských práv v naší zemi, která je trvale umístěna v prostorách naší školy.
  • Vybraní žáci a učitelé postupně navštívili všechny partnerské školy v Polsku, Francii, Španělsku a Finsku.
  • Přivítali jsme všechny partnery v naší škole, seznámili je s naší kulturou a veřejně odehráli Fórum divadlo na téma diskriminace 
  • Zapojili jsme úspěšně rodiče žáků i veřejnost ve všech partnerských školách do plánování a organizace školních a mimoškolních aktivit.
  • Navázali jsme dlouhodobou vzájemnou spolupráci mezi žáky, učiteli a školami.
  • Navázali jsme nová přátelství a kontakty, mnohdy na celý život, napříč celou Evropou.

 

Michal Ševcovic, Miriam Ježková, Hana Coubalová, Elizabeth Congleton