Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
sobota, 15 srpen 2020
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytisknout

Základní pravidla pro výuku ...

Pozor

 

Základní pravidla pro výuku žáků 1. stupně v budově školy

 

Vážení rodiče,

 

od 25. 5. 2020 je umožněn vstup žákům 1. stupně do budovy školy za předem stanovených podmínek. Pro hladký průběh vzdělávacích aktivit je nutné dodržet následující základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

 

1) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Nejpozději v den nástupu 25. 5. 2020 žák předloží podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Čestné prohlášení je možné vložit osobně do připravené sběrné nádoby (označené ročníkem) do 22. 5. 2020 v době od 7:00 do 16:00 hod. u hlavního vchodu do školy. Výjimečně při nástupu do školy u hlavního vchodu do školy dne 25. 5. 2020 v době od 7:00 do 8:00 hod.

2) Základní provozní podmínky

Škola bude otevřena pro žáky v době od 7:00 do 16:00. Vstup do školy a odchod ze školy bude umožněn pouze hlavním vchodem do školy. Žáci vstupují do školy pouze vchodem, který je viditelně označený příslušnou třídou. Žáci budou rozděleni do školních skupin maximálně po 15 žácích. Utvořené školní skupiny nebude již možné jakkoliv měnit. Školní skupiny mohou být složeny z žáků jedné třídy nebo i z různých tříd v daném ročníku. Přítomnost třídní učitelky v dané třídě nemusí být zajištěna. Školní družina nebude v provozu. Školní jídelna bude v provozu, ale nebude možné přijímat jakékoliv hotovostní platby a nebude možné odebírat stravu do jídlonosiče. Vstup do školy je povolen pouze pro zaměstnance a žáky školy. Žáci nesmí přinášet do školy jakékoliv vlastní hračky a jiné předměty, které nesouvisí s výukou. Žáci musí při všech činnostech dodržovat předepsané rozestupy.

3) Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den

a) dopolední činnost od 8:00 hod (vzdělávání podle ŠVP Stříbrnická) - časové rozložení předá příslušná třídní učitelka

b) odpolední činnost do 16:00 (zájmové vzdělávání žáků) - je určena pouze pro děti 1.- 3. ročníku, které navštěvovaly k 10. 3. 2020 školní družinu a bude plynule navazovat na dopolední činnost ve stejné skupině

c) dopolední i odpolední činnost jedné školní skupiny by měla probíhat ve stejném prostoru (třída, pozemek školy)

4) Možné způsoby odchodu žáků ze školy (jiný způsob nebude možný)

a) bezprostředně po ukončení výuky dopoledního bloku (podle stanoveného času dané školní skupiny)

b) bezprostředně po obědě (podle stanoveného času dané školní skupiny)

c) v 14:30 hod

d) v 16:00 hod

5) Omlouvání žáků a informace o změně zdravotního stavu

a) zákonný zástupce je povinen omluvit přihlášeného žáka do 3 pracovních dní, v případě nepřítomnosti žáka nebo v případě ukončení dobrovolné docházky do školy

b) zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotního stavu svého dítěte

6) Hygienické a bezpečnostní podmínky

Ve škole bude probíhat průběžně zvýšený úklid ve všech prostorách a bude požadováno dodržování stanovených hygienických pravidel. U vstupu i na chodbách školy jsou rozmístěny dezinfekční přípravky na ruce. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 vlastní roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat pokyny zaměstnanců školy k použití roušky v budově školy. Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka z další možnosti vzdělávacích aktivit ve škole. Pokud žák vykazuje některé ze známých příznaků onemocnění COVID-19 (např. zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu apod.) nesmí vstoupit do školy. Žákům i zaměstnancům školy může být kdykoliv namátkově změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samotný průběh vzdělávání od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 může být podle potřeby průběžně upravován. Podrobnější informace k podmínkám otevření základní školy v omezeném režimu jsou k dispozici ve zveřejněném materiálu MŠMT "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

V Ústí nad Labem dne 21. 5. 2020                                                                           Mgr. Michal Ševcovic

                     ředitel školy